KVKKİSMAİL GEÇİM ŞAHIS ŞİRKETİ (HEDEF GAYRİMENKUL) KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, İsmail Geçim Şahıs Şirketi (Şirket*) lokasyonlarında kullanılan toplamda 8 adet kamera ile kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.
Şirket lokasyonlarımızda yer alan 8 adet kamera yalnızca görüntü kaydı almaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarımız kapalı devre sistemlerimizde kanunlarda öngörülen sürelerden fazla olmayacak sürelerde saklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şube ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirkete ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
  Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirkete ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde gerekmesi durumunda avukatlarımızla ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketin “Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak No: 2 F İç Kapı No:8 Sarıyer/İstanbul” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca info@hedefig.com adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Şirketin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Ayrıca http://www.hedefig.com/ adresinden İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurup formda belirtilen direktiflere uyarak bize ulaşabilirsiniz.

 

 

İSMAİL GEÇİM ŞAHIS ŞİRKETİ (HEDEF GAYRİMENKUL) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
İsmail Geçim Şahıs Şirketi (*bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;
•           Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
•           Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
•           İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
•           İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.
İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.
a) Veri Sorumlusu
Şirket olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
UNVAN          : İsmail Geçim Şahıs Şirketi
ADRES           : Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak No: 2 F İç Kapı No:8 Sarıyer/İstanbul
İLETİŞİM       : info@hedefig.com – 0212 323 3838
b) İşlenen Kişisel Veriler, Kategorileri ve Veri Kategorisi Bazında Veri İşleme Sebeplerimiz
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Müşteri Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgileri: Kişilerin kimliklerine ilişkin verilerin bulunduğu veri grubudur.
- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

İletişim Bilgileri: Kişilerle iletişim kurulabilmesi için alınan verilerin bulunduğu veri grubudur.
- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

Fiziksel Mekân Güvenliği: Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak için oluşturulan güvenlik kamera kayıtları verileridir.
-Aradaki hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 90 gün süre ile saklanır.-
Gayrimenkul Bilgileri: Satın almak, satmak, kiralamak ya da kiraya vermek amacıyla tarafımıza bilgilerini ilettiğiniz gayrimenkulünüze ilişkin bilgilerdir.

 

-Aradaki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

Özlük Bilgisi: Size hitap edebilmek ve müşteri kaydınızı oluşturabilmek amacıyla alınan unvan bilgisi bu kategoride yer almaktadır. - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır-

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:
·           Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
·           Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
·           Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
·           İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
·           Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
·           İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

Dijital ve fiziki ortamlarımızda gerekli veri koruma tedbirleri alınarak ve yukarıda yazılı hukuki sebeplere dayanılarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Ayrıca veri işleme amaçları ya da hukuki dayanakları hakkında bilgi almak isterseniz İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletmenizi rica ederiz.
e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca müşterinin açık rızası aranmaksızın, gerektiği kadar ve aktarma amacına uygun olacak biçimde gereksiz hiçbir bilgi paylaşılmayacak şekilde aktarılacaktır:
·           İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları) ve yine mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alınan özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
·           Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen vergi denetimi kapsamında anlaşmalı olduğumuz bağımsız denetim firması ile paylaşılabilecektir.
·           Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
·           Muhasebe ve finans işlemlerimizin yürütülebilmesi amacıyla kullanmakta olduğumuz muhasebe programları ve dışarıdan hizmet aldığımız yeminli mali müşavirler ya da muhasebecilerle paylaşılacaktır.
·           Kanunen yerine getirilmesi zorunlu olan yahut firmamızın gelişmesine katkı sağlayıcı ve veri işleme amaçlarımıza uygun her türlü dışarıdan hizmet alımı dolayısıyla dışarıdan hizmet alınan firma ya da şahıslarla KVKK kapsamında gizlilik sözleşmeleri imzalanarak paylaşılacaktır.
f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
·           6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklar kapsamında kişisel veri sahipleri;
·           Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
·           Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
·           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
·           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
·           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,
·           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
·           KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
·           İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
·           Kişisel verilerinizin, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınızın Kullanımı
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak haklarınız yukarıda sayılmış olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirketimizin veri saklama politikası doğrultusunda verileriniz, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerine uygun olarak saklanır. Söz konusu sürenin dolması ya da kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir.
Değişiklik ve Güncellemeler
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Şirket değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıca KVKK ve ilgili mevzuata ilişkin dokümanlarımıza http://www.hedefig.com/ adresinden ulaşabilir, bizimle iletişime geçmek için info@hedefig.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 

Çerez Politikası
1. AMAÇ
Bu Politika dokümanı, Maslak Mah. Sanatkarlar Sk. Eclipse Maslak No: 2 F İç Kapı No:8 Sarıyer/İstanbul adresinde İsmail Geçim Şahıs Şirketi-Hedef Gayrimenkul (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan http://www.hedefig.com/  adresli internet sitesinin (Site) kullanıcıları/ üyeleri/ ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından kullanımı esnasında tutulan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak ve internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
İnternet sitemiz vasıtasıyla elde edilen kişisel verileri kapsamaktadır.
3. SORUMLULAR
Şirket çalışanları ve kişisel veri ile teması bulunan hizmet aldığımız veri işleyenler müteselsilen sorumludur.
4. UYGULAMA
Aşağıda yer alan bilgiler Şirket internet sitesinde yayımlanır.
Çerez Aydınlatma Metni Hakkında
Şirket olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
Çerez Politikası
Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan http://www.hedefig.com/ adresli internet sitesinin kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (veri sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve mobil uygulamalarımıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için http://www.hedefig.com/ adresinde yer alan 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİNİ okumanızı tavsiye ederiz.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;
• Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
• Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.
• Veri sahibinin açık rızası ile,
• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Şirket olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ve iştiraklerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile gizlilik anlaşmalarının yapıldığını belirtmek isteriz.
Sitemizde ve Mobil Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler
Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site ve mobil uygulamalarımız haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
1. Zorunlu Çerezler
Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz.
2. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.
3.  Sosyal Medya Çerezleri
Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter gibi sosyal medya hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.
4. Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.
5. Hedefleme veya Reklam Çerezleri
Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkan tanımak için kullanılabilir.
6. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:


Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Yandex

https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Veri sahipleri, KVKK’nın ilgili maddeleri uyarında kişisel verileri kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;
• Kişisel veri işlenme durumunu öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.hedefig.com/ adresinde yer alan yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Ancak başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.
Veri sahibi, Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Veri sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin başvurunun http://www.hedefig.com/ tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.
5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, İnternet Sitesi Aydınlatma Metni